aktif üye sayısı:

Üye Girişi
Üye Girişi Yapın!
E-mail Adresiniz
 
Şifreniz

  
  Şifrenizi unuttuysanız tıklayın.
Üye Olun
Üye Olun Sizde Kazanın!
Adı (*)
Soyadı (*)
Cinsiyet
Şirket
Telefon (*)
Cep Telefonu (*)
Email (*)
Şifre (*) (A-Z 0-9)

Ülke (*)
İl (*)
İlçe (*)
Adres (*)
Posta Kodu
Üyelik Tipi
 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR

A-Bir tarafta www.xticaret.com internet siteleri üstünden (Bundan böyle PORTAL olarak anılacaktır) faaliyetlerini yürüten NETPAY Bilişim Hizmetleri ile (Bundan böyle şirket NETPAY olarak, sistem Xticaret olarak anılacaktır),

B-Diğer taraftan internet sitesine üye olan internet kullanıcısı
(Bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

İşbu sözleşme, NETPAY ile PORTAL'a üye olan ve bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda ÜYE tarafından üyeliğinin onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak aynı anda yürürlüğe girmiştir. PORTAL'a üye olan gerçek ve tüzel kişiler, Üyelik Sözleşmesini ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan eklerinin (Kullanım Koşulları Sözleşmesi, Gizlilik Politikası, Yasaklı Ürünler vb) tamamını okuduklarını, içeriğini tam ve eksiksiz olarak anladıklarını, hükümlerini ve her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluklarını onayladıklarını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 2 - TANIMLAR

2.1 PORTAL: "NETPAY" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi(online) ortamdan ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2 İÇERİK: Portaldan ve portala bağlı bulunan alt alanlarda yayınlanan ve erişimi müsait olan her türlü dosya, bilgi, resim, video, yazı, rakam gibi görsel, işitsel ve yazıtsal araçlar ve imgelerin tümü.

2.3 LİNK: Portal üzerinden Portal dahilinde veya bir başka internet sitesinin içeriğine veya başka bir internet sitesinden Portal'a ve içeriğine erişimi sağlayan bağlantı.

2.4 KULLANICI: Portal'a veya portala bağlı alt alanlarına internet ortamından erişen her gerçek veya tüzel kişi.

2.5 ÜYE: Portalda yer alan üyelik sürecini tamamlayarak, elektronik ortamda verdiği onay neticesinde buna bağlı sistemlere dahil olan her gerçek veya tüzel kişi.

2.6 ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Portal ve ona bağlı alt alanlarda sunulan hizmetler ile üyelik hak ve yükümlülüklerini tanımlayan ve bu hizmetlerden yararlanma koşullarını bağıtlayan, NETPAY ile ÜYE arasında kayıt aşamasında verilen onay hasebiyle elektronik ortamda akdedilen elektronik sözleşme.

2.7 SATIŞ ORTAKLIĞI - X ORTAK (AFFILIATE MARKETİNG): Portala üye olmak suretiyle oluşturulacak internet üzerindeki dükkanlarda (X DÜKKAN), ürün sahiplerinin ürünlerini alıcılar ile buluşturarak, bu ürünlerin satışından doğan komisyon geliri ortaklığı sistemi.

2.8 XTİCARET: PORTAL üyesi ürün sahiplerinin satış ortaklığı gücü ile satmak istedikleri ürünleri etik kurallar çerçevesinde inceleyerek, satışa uygun olup olmadığını kontrol eden, ayrıca ürün sahibinin, ürünün tanıtımı, müşteriye sunumu, ürüne ait internet sitesinin yapısı ve satış ortaklarına verilecek komisyon tutarları konularındaki bilgilendirmelerini yapan, satış sonrası satış ortağı komisyonlarını ve ürün bedellerini ve bu kazançlara ait resmi vergileri ödeyen, bu iş akışındaki tüm teknolojik alt yapıyı sağlayan satış ortaklığı havuzu.


2.9 X DÜKKAN: Sistemine dahil olan her üyenin kiraladığı ve içerisinde ürün tanıtımlarının olduğu e-ticaret bloğu.

2.10 X MARKET: X DÜKKAN sahiplerinin ihtiyaçları olan ürün ve hizmetleri indirimli ve avantajlı olarak temin edebilecekleri ürün sayfaları.

2.11 X ÜRÜN: X DÜKKAN'larda satışı yapılacak ürünler.

2.12 X ACADEMY: Üyelere verilen sistem ve satış ortaklığı eğitimleri.

2.13 X CLUB: Üyelerinin sosyal paylaşımlarını arttırmak amacıyla kurulan ve toplu veya bireysel aktivite amacı güden ve aynı zamanda çeşitli indirim ve avantajlar sağlayan sistem.

2.14 Xticaret: Satış ortaklığı sisteminin kitlesel gücüyle internet üzerinde kurulmuş ticari platform sistemi.


Madde 3 - KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "NETPAY" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "NETPAY" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı sözleşme ve eklerinde yer alan her türlü hususa uygun olarak davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4 - ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI
4.1.Üyelik "Portal"ın ilgili bölümünden "Üye" olmak isteyen "Kullanıcı" tarafından "Xticaret"e üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "NETPAY" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2. "Xticaret"e üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "NETPAY" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi "NETPAY" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi, "Üyeliğin" doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.
4.3. "NETPAY" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "NETPAY" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "NETPAY" tarafından tespit edilmesi veya "NETPAY"ın ticari kararları veya "NETPAY" tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "NETPAY" ın kendi iradesi ile verilecektir.
4.4. "Xticaret" tarafından sağlanan sistemine dahil olan her üyenin sahibi olduğu "X DÜKKAN" ların kiralama süreleri 3'er aylık periyotlar olarak belirlenmiş olmakla beraber, "Xticaret" göreceği lüzum üzerine tek taraflı olarak herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kiralama sürelerini değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak bu tarz bir değişim portalda ilan edilecek ve ilan tarihi itibariyle tüm üyelere tebliğ edilmiş sayılacaktır.
4.5. Sisteme dahil her üyenin sahibi olduğu "X DÜKKAN"LAR ticari faaliyet niteliği taşıdığından, tüketici ürünü olarak addedilemezler. Ticari faaliyet olması sebebiyle "X DÜKKAN" sahibi üyenin ödemiş olduğu bir dönem kirası, aynı kira dönemi içerisinde sistemi terk etmesi halinde, kendisine iade edilmez. Ancak mevcut kira döneminin hitamında sistemden çıkabilir.
Madde 5 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.a "Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden faydalanırken ve "Xticaret" kapsamındaki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Portal"ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.b "Üye" Xticaret tarafından sağlanan portal üzerindeki ilgili bölümlere kendileri tarafından girişi yapılan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. NETPAY, üyeler tarafından Xticaret'e iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'nin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ve hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığı ile diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak her ne nam ve ad altında olursa olsun hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.c "Üye", "NETPAY"ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve beyan eder. Bunun haricinde; "Üye"nin "XDÜKKAN" üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak, üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiğinin ileri sürülmesi halinde, hakkı ihlal edilen kişi ve kurumlarca "NETPAY"a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya "Alıcı" ve "Satıcı" kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin "NETPAY"a bildirilmesi halinde, "NETPAY" "Üye"nin kendisine bildirdiği ad, soyad ve ürün bilgisini karşı tarafa verebileceğini "ÜYE" peşinen kabul ve beyan eder.

5.1.d ÜYE'lerin "Xticaret" tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.d.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen ve münhasıran ÜYE'lerin sorumluluğundadır. ÜYE'lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı ÜYE'lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararların hasıl olması halinde Xticaret'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.1.e "ÜYE"ler, NETPAY'ın yazılı veya şekil ve şartları yine NETPAY tarafından belirlenen elektronik ortamda vereceği onayı olmadan, işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, X DÜKKAN'larını, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Üyeliğini bildirimsiz olarak başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliğinin iptali dahil, tüm karar yetkisi NETPAY'a aittir ve bu hallerde "ÜYE"ler ücretli üyeliklerin gereği olan ödenmiş ücretlerin iadesini talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
İşbu sözleşme dahilinde, 5.1.e maddesinin 1. paragrafında belirtilen şartlar dahilinde "ÜYE"liği devir alan 3. gerçek/tüzel kişi, üyenin hak ve yükümlüklerine aynen halef olur ve devir anından başlamak kaydı ile "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nin koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
5.1.f Xticaret'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve PORTAL'ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların ve ÜYE'lerin, portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve ÜYE, Xticaret ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Xticaret ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. NETPAY, ÜYE'lerin Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak portal üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.1.g "Xticaret VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler ve içerikler, kısmen veya tamamen NETPAY'ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. "Xticaret", "Portal" üzerinde yer alan ilanlar ve "Xticaret ARAYÜZÜ" ile ilgili olarak "Kullanıcı"ların ve "ÜYE"lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve "Xticaret ARA YÜZÜ"nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda kısmi olarak veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, "Xticaret" üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü fiilin işlenmesine "NETPAY" tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde açıkça belirtildiği üzere, "Xticaret VERİTABANI"nın belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; aksine davranışlar halinde "NETPAY'ın konu ile ilgili dava ve takip hakları saklıdır.
5.1.h Kullanıcı'lar ve hatta "ÜYE"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından portalda sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Xticaret"in ve "NETPAY" çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, münhasıran bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "Xticaret", Kullanıcı'lar ve "ÜYE" ler de dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.1.ı Gerek "KULLANICI"lar ve gerekse "ÜYE"ler portal üzerinden veya portala bağlı bulunan alt alanlarda, linklerde satışa arz ettikleri ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde, işbu sözleşme hükümlerine riayet etmek zorunda oldukları ve ayrıca Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları Sözleşmesi, Yasaklı Ürünler hükümlerine uyarak işlem yaptıklarını kabul ve beyan ederler. Bu ayrılmaz site kullanım koşullarının aksine davranış halinde, işlemin hukuki, mali ve cezai sorumlulukları münhasıran (hangi sıfatla olursa olsun) işlemi gerçekleştiren şahıslara ait olup, bu konuda "NETPAY"ın sorumluluğu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.


5.2 Xticaret'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.a Xticaret, portalde sunulan Hizmet'leri, ürünleri, ürünü bulundurma şartlarını ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ÜYE'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Xticaret bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabileceği gibi, ÜYE'ler, Xticaret'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar, aksi halde Xticaret tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Xticaret tarafından yapılabilir. Xticaret tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin ÜYE'ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE'lere aittir.

5.2.b Xticaret, portal üzerinden, Xticaret'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere "LİNK" verebilir. Bu linkler, ÜYE'ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Xticaret tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Xticaret'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.c "Xticaret", Portalda yer alan "ÜYE"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "ÜYE" bilgilerini, "ÜYE"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.d YASAKLI ÜRÜNLER: "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nin ayrılmaz bir parçası olan "Yasaklı Ürünler" listesinde yer alan ve satışa arzı gerek yürürlükteki Kanunlardan ve gerekse "Xticaret" tarafından yasaklanmış ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve portalda belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcıların/ "XORTAK'ların üyeliği, "Xticaret" tarafından herhangi bir önele veya ihbar/ihtara gerek kalmaksızın geçici veya kalıcı olarak iptal edilebilir. "Xticaret" , her ne sıfatla olursa olsun "KULLANICI"ların sergilediği YASAKLI ürünleri, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara XDÜKKAN'larında sergilediği tek ürün YASAKLI ÜRÜN olsa dahi, ücret iadesi yapmaz.

ÜYE/XORTAK veya Satıcının, Yasaklı Ürünleri satmasından veya "Xticaret" üyeliği sebebi ile sahip olduğu internet ortamında bulundurmasından kaynaklanan üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Xticaret'İn, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava masrafları ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. "ÜYE"ler, portalda (veya linkte) sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yasaklı Ürünler listesinde yer alan ürünleri satan veya bu ürünleri kendine ait XDÜKKAN'da veya linkinde bulunduran "ÜYE", bu fiilinin suç olduğunu biliyor kabul edileceği gibi, bu sebeple doğan veya doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.e "Xticaret", "PORTAL"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "Xticaret" bu mesaj ve içeriği giren "ÜYE"nin üyeliğine herhangi bir önele uymaksızın ve ihbar/ihtar yapmaksızın geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

5.2.f "KULLANICI'lar, "XORTAKLAR", "XDÜKKANLAR", ALICI ve SATICILAR ile "Xticaret" hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz ve Xticaret'e Borçlar Kanununda düzenlenen çalıştıranın sorumluluğu ilkeleri nedeni ile sorumluluk yüklenemez.
5.3 ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.3.a Xticaret portalinde ve sisteminde, tanıtımı ve satışı yapılan ürünün sorumluluğu ürün sahibine aittir. Xticaret sisteminde ürünlerin satışı, ürün sahibine ait internet sitesinde gerçekleşmektedir. "KULLANICI" /Alıcı, "PORTAL" üzerinde veya ürün sahiplerine ait sitelerde (ürüne ait ana site) satış için sergilenen ürünleri 'satın al' seçeneği ile alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.b Alıcı, XDÜKKAN üzerinden link almak suretiyle yönlendirildiği internet sitesinde sergilenen ürünü satın almak üzere talepte bulunmak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

5.3.c Alıcı, işbu sözleşmenin 5.3 maddesi doğrultusunda satın alacağı ürünlerin bedellerini, Güvenli Ödeme Sistemi Hizmet'ini kullanarak, "Xticaret" tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Alıcı, Satıcı'nın portale ürünün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ürünü teslim alıp Güvenli Hesap'taki ürün bedelinin ürün sahibi/Satıcı'nın hesabına transferi için Xticaret'e işlem talebinde bulunacağını veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde, ürünü Satıcı'ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Xticaret'e işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere ürünü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, Güvenli Hesap'ta tutulan, ilgili ürüne ait satış bedelinin, ancak Satıcı'nın ürünü geri aldığına dair Xticaret'e bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.d Alıcı, portalde Satıcı'lar/ ürün sahipleri tarafından satışa arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, Yasaklı Ürünler'den olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Xticaret'in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.3.e Alıcı, portal üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın/ürün sahibinin ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Xticaret'in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Xticaret'ten, satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.f Alıcı, işbu sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde, Satıcı'ya havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu sözleşmenin 5.3.c maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın Xticaret'e bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde Xticaret'in Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.g Alıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kendisine karşı sorumluluğun Satıcıya/ürün sahibine ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürünle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Xticaret'in 4077 sayılı Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla 4077 sayılı Kanun kapsamında Xticaret'e karşı hiç bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.4.a Satıcı/ürün sahibi, Xticaret bünyesindeki "XDÜKKAN"lar üzerinden link verilen portalde satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Xticaret bünyesindeki "XDÜKKAN"lar üzerinden link verilen portalde sergilenen ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Xticaret'İn ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.4.b Satıcı/ürün sahibi, Xticaret bünyesindeki "XDÜKKAN"lar üzerinden link verilen portalden satışa arz edeceği bir ürünü, 'satın al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla (bedelle) satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Alıcı'nın 'satın al' seçeneği ile ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesap'a parayı göndermesi halinde, ürünü almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.c Satıcı/ürün sahibi, Xticaret bünyesindeki "XDÜKKAN"lar üzerinden link verilen portalde satışa arz ettiği ürünlerin Yasaklı Ürünler'den olmamasından; ürünün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.d Satıcı/ürün sahibi, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için Xticaret'e işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmeyerek, ürünü Satıcı'ya iade edebileceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Xticaret'e işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.e Satıcı/ürün sahibi, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, ürünü zamanında, hasarsız, ürün portalinde belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu sözleşmenin 5.3.c maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı/ürün sahibinin Xticaret'e bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Xticaret'in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.f Satıcı/ürün sahibi, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Xticaret'in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı ürünün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.g Satıcı/ürün sahibi, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Xticaret'in herhangi bir zarara uğraması durumunda, Xticaret'in doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, Xticaret'in herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.h Satıcı/ürün sahibi, satışa arz ettiği ürünlerle ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp, kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Xticaret veya NETPAY aleyhine Alıcı, Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcı/ürün sahibine rücu etme hakkı saklıdır.

5.4.ı Satıcı/ürün sahibi, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı/ürün sahibi arasındaki satış akdinin tarafı bulunmayan Xticaret'in hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.i Satıcı/ürün sahibi, PORTAL veya linkler üzerindeki ürünleri hakkında sözleşmedeki ürünlere ait sorumluluklarını üstlendiğine dair ıslak imzalı sözleşmeyi 10 gün içerisinde "NETPAY" a ulaştırmakla yükümlüdür. Söz konusu sözleşmenin anılan süre içerisinde ulaştırılmaması halinde, "NETPAY" satıcı/ürün sahibine ait ürünü PORTAL veya linkler üzerine pasife alma, tamamen kaldırma hakkına sahip olup, satıcı/ürün sahibi bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6 - Xticaret HİZMETLERİ
"Xticaret" portalda, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen hizmetleri "ÜYE"lere (SATIŞ ORTAKLARINA) sağlayacaktır. "Xticaret" tarafından verilen hizmetlerin temelinde, sisteme üye olan XORTAK'lara satış ortaklığı ile yeni üyeler davet etmeleri ve bu üyelerden gelecek yeni üye aidatları ile sitede belirtilen hedefi tutturmaları halinde yapılacak gelirlerin temini ve aynı zamanda her bir "XORTAK" a tüm ayarları yapılmış, tüm içeriği ile hazır ve kurulu şekilde verilen XDÜKKAN'lar üzerinden verilen linklerle bağlanılan ana ürün sitelerinde yapılan satışlardan elde edilecek komisyon gelirlerini temin etmektir. Xticaret ayrıca, sistemde satıcı/ürün sahibi ile alıcı arasında yapılan satış işlemlerinin güvenli ödeme altyapısını sağlama hizmetini sunmakla mükelleftir.
"Xticaret" tarafından belirlenen ve ana portalda ilan edilen üyelik periyotları ile ücretli üyelik ödemelerinin ifası karşılığında "XDÜKKAN" sahibi "ÜYE"lere;
* Satış ortaklığı bağlantıları hazır, özgün içeriklerle kendiliğinden otomatik olarak güncellenecek hazır web sitesi (XDÜKKAN) temin etmek, (Domain+Host+Kurulum+Güncellemeler+Teknik Destek)
* Ücretsiz reklam yapma yazılımı sunmak,
* Toplu e-posta gönderme yazılımı (e-mail marketing) sunmak,
* Sadece üyelere sunulacak XCLUB avantajlarından yararlandırmak,
* XMARKET ile ÜYE'lerin kendi ihtiyaçlarına yönelik ürünlerde sağlanan indirim ve avantajları yaratmak,
* XACADEMY ile periyodik zamanlarda satış ortaklığı kazancının arttırılması ve diğer konularda eğitimler vermek
* ve yine sistemin ihtiyacına göre zamanla eklenecek yeni programları sunmak ve tanıtmak hizmetleri verilmektedir.
6.1 Xticaret GÜVENLİ XTİCARET HİZMETLERİ
"Xticaret" Güvenli XTİCARET hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "XORTAK" sıfatına sahip "ÜYE"lere tahsis edilen web siteleri (XDÜKKAN) üstünden veya bu siteler üzerinden verilen linklerle bağlanılan ana ürün sayfalarına erişimi sağlayan portal hizmetini kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde "Xticaret"e bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından "Xticaret"in "Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin XORTAĞA ait komisyon bedelleri kesildikten sonra "Satıcı/ürün sahibi"nin hesabına transfer edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "PORTAL"da detayları açıklanan sistemdir.
Madde 7 - GİZLİLİK POLİTİKASI

"Xticaret", XORTAKLARA/ÜYELERE/Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, ana portalde yer alan ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Politikası" bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. "Xticaret", "ÜYE"lere ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

Madde 8- ÜCRETLENDİRME
"NETPAY", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "ÜYELİK HİZMETLERİ", "ÜYELİK ÖDEME PERİYOTLARI" ve "EK hizmet"lerle ilgili hizmet ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Bilimum "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildiği anda geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "PORTAL"da aksi belirtilmediği takdirde, portaldaki bilimum "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
"NETPAY", portal dahilinde ücretlendirdiği bilimum hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, paypal, posta çeki,banka havalesi, eft v.b.) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "ÜYE"ler, burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.
Madde 9- DİĞER HÜKÜMLER
9.1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
"Xticaret" sistemi ve ana portalı dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak "ÜYE"ler tarafından sağlanan bilgiler ve bu portalın (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, "Xticaret VERİTABANI", "Xticaret ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları ("Xticaret"in telif haklarına tabi çalışmaları) "Xticaret"'e ait ve/veya "Xticaret" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "ÜYE"ler, "Xticaret" hizmetlerini, "Xticaret" bilgilerini ve ""Xticaret"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Xticaret"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.
"ÜYE"ler, "Portal Kullanım Koşulları Sözleşmesi" dâhilinde "Xticaret" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, "Xticaret"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
"Portal Kullanım Koşulları Sözleşmesi" dâhilinde "NETPAY " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, "Xticaret"; "Xticaret hizmetleri", "Xticaret" bilgileri, "Xticaret" telif haklarına tabi çalışmaları, "Xticaret" ticari markaları, "Xticaret" ticari görünümü, logosu veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
9.2 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
"Xticaret", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihten itibaren geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Ekleri, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
9.3 MÜCBİR SEBEPLER
Hukuk sisteminde mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "NETPAY/Xticaret" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "NETPAY" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "NETPAY"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "NETPAY"ın gerekli özeni göstermesine rağmen, önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4 İHTİLAF HALLERİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin ve ayrılmaz parçası olan eklerinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
"ÜYE", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "Xticaret"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari defter ve kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.5 SÖZLEŞMENİN FESHİ HALLERİ
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Ekleri, Kullanıcı portala ÜYE olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Xticaret, Kullanıcı'ların işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve/veya portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe
ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, "NETPAY/Xticaret'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

9.5.a Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin "ÜYE" tarafından portalde satışa arz edilmesi ve bu
durumun Xticaret tarafından tespit edilmesi,

9.5.b Kullanıcı'nın ve/veya "ÜYE"nin, herhangi bir yöntem kullanarak, portalin işleyişini manipüle
edecek davranışlarda bulunması,

9.5.c "ÜYE'nin kendisi için oluşturulmuş "ÜYE" profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

9.5.d "ÜYE"nin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde
bulunması,

9.5.e "ÜYE"'lerin, portalda satışa arz ettikleri ürünlerin alım-satımlarını, Xticaret sistemini
kullanmadan yapmaları.

9.6 YÜRÜRLÜLÜK
İşbu "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgeler ve ekleri "ÜYE"nin portal üzerinde elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak hür iradeleri ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Sözleşmeyi Okudum ve Onaylıyorum
   
Not: (*) Üyelik için girilmesi zorunlu alanları göstermektedir. Girdiğiniz bilgiler bu site içinde yapacağınız işlemlerde sizi tanımak ve ürün satın alırsanız sizlerle haberleşebilmemiz içindir. Bu bilgiler kesinlikle başka amaçlar için kullanılmaz.Yükleniyor...
Yükleniyor...
Ana Sayfa  |  Ürünler  |  Ürün Ekle  |  Hesabım  |  İletişim
Üyelik sözleşmesi | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası | İade Şartları | Yasaklı Ürünler | Marka Tescilimiz
© 2009-2011 xticaret.com | Tüm hakları saklıdır.